Официальный сайт
Адрес райисполкома:
231471, г. Дятлово,
ул. Ленина, 18
Электронная почта:
isp@dyatlovo.gov.by
Телефон: (8-015-63) 2-17-64
Факс: (8-015-63) 2-13-98

Режим работы:
понедельник - пятница
с 8.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00
выходные дни - суббота, воскресенье

Календарь событий 2019

БРЕНДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЯТЛОВСКОГО РАЙОНА

Январь  

ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ «СЛАВА УСЕМАГУТНАМУ БОГУ» (г. Дятлово)

Религиозное, музыкальное и культурное мероприятие, ставшее хорошей традицией, объединит коллективы и сольных исполнителей Дятловского, Слонимского, Кореличского и Новогрудского районов. Фестиваль православных песнопений «Слава Усемагутнаму Богу» позволит слушателям насладиться многообразием православной культуры и певческих традиций. Фестиваль представляет собой песенный конкурс, приуроченный к светлому празднику Рождества, направлен на развитие христианской культуры, воспитанию детей и молодежи в духе православной нравственности. Участниками конкурсной программы являются приходы церквей.

Контактная информация: 8(01563)21548, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества», эл.адрес: ckdyatlovo@yandex.ru

January

FESTIVAL OF ORTHODOX SONGS "GLORY TO THE SUSTAINABLE GOD" (Dyatlovo)

Religious, musical and cultural event, which has become a good tradition, will unite the collectives and solo performers of Dyatlovo, Slonim, Karelich and Novogrudok districts. The festival of Orthodox hymns "Glory to Usemagutnamu God" will allow listeners to enjoy the diversity of Orthodox culture and singing traditions. The festival is a song contest timed to the bright Christmas holiday, aimed at the development of Christian culture, the education of children and youth in the spirit of Orthodox morality. The participants of the competition program are parishes of churches.

Contact information: 8 (01563) 21548, GUK "Dyatlovo district center of culture and folk art",e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru
Styczeń  

Festiwal prawosławnego Chants „USEMAGUTNAMU Chwała na wysokości Bogu” (Dyatlovo)

wydarzenie religijne, muzyczne i kulturalne, które stało się dobrą tradycją zjednoczyć grup i artystów solowych Djatlovo, Slonimsky, Korelichi i Powiatów Nowogródek. Prawosławny Chants Festiwal „Chwała Bogu Usemagutnamu” pozwoli studentom korzystać z różnych kultur i prawosławnych tradycji śpiewaczych. Festiwal to konkurs śpiewu poświęcony jaśniejszej świąt Bożego Narodzenia, mające na celu rozwój kultury chrześcijańskiej, edukacji dzieci i młodzieży w duchu ortodoksyjnego moralności. Uczestnikami programu konkursowego są parafie kościołów.

Informacje kontaktowe: 8 (01563) 21548, GUK "Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowej"

5 мая  

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБЪЕКТА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ – ОБРЯД «ЮРЬЕ» (д. Охоново) 

Стародавний земледельческий праздник в честь покровителя крестьянской нивы и домашних животных Святого Юрия жители д. Охоново празднуют испокон веков и почитают как “Вторую Пасху”. Охоновцы готовятся к нему заранее: рушниками и цветами украшают кресты на улицах деревни, готовят колбасы, пироги, блины, сыры и другие угощения, чтобы обменяться с односельчанами и угостить приезжих. 5 мая 2019 г. все желающие смогут присоединиться к яркому и весёлому празднованию. Участники мероприятия вместе с народной фольклорной группой пройдут по селу, останавливаясь у крестов, чтобы в обрядовых песнях попросить у Святого Юрия заступничества – богатого урожая, хорошей погоды, крепкого здоровья, счастья и благосостояния. Локальная особенность праздника – традиционный обход молодоженов, повенчавшихся (заключивших брак) в течение года. Аутентичный обряд из Охоново был первым элементом нематериального культурного наследия в Гродненской области, который занесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Контактная информация: 8(029)9341585,  д. Охоново ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»,   эл. адрес: dyatlovo-rmcnt@tut.by

May 5 

DEMONSTRATION OF THE OBJECT OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE - THE ORDER OF "JURY"(Okhonovo village)

An ancient agricultural holiday in honor of the patron saint of the peasant fields and domestic animals of St. George, the inhabitants of the village of Okhonovo have been celebrated from time immemorial and are revered as "The Second Pascha". The Okhonists prepare for it in advance: towels and flowers are decorated with crosses in the streets of the village, they cook sausages, pies, pancakes, cheeses and other treats to exchange with fellow villagers and treat guests. May 5, 2019, everyone can join the bright and cheerful celebration. The participants of the event together with the folklore folk group will pass through the village, stopping at the crosses, in order to ask for Saint Yuriy's intercession in the ritual songs - a rich harvest, good weather, good health, happiness and well-being. The local peculiarity of the holiday is the traditional roundabout of the newlyweds who married (married) during the year. Authentic rite from Okhonovo was the first element of intangible cultural heritage in the Grodno region, which is listed in the State List of Historical and Cultural Values ​​of Belarus.

Contact information: 8 (029) 9341585, Okonovo village GUK "Dyatlovo district center of culture and folk art" e-mail: dyatlovo-rmcnt@tut.by

5 maja  

DEMONSTRACJA PRZEDMIOTU NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - ZAMÓWIENIE "JURY"(wieś Okhonovo)

Starożytny festiwal rolny na cześć patrona pól chłopskich i zwierząt domowych St. George mieszkańców d. Ohonovo obchodzone od wieków i jest czczony jako «Second Paschy». Ohonovtsy przygotować się do niego z góry: ręczniki i kwiaty zdobią krzyże na ulicach wioski, gotować kiełbasa, placki, naleśniki, sery i inne smakołyki podzielić się z wioski i zabawiać gości. 5 maja 2019 r. Każdy może dołączyć do wesołej i radosnej uroczystości. Uczestnicy imprezy wraz z folklorystyczną grupą folkową przejdą przez wioskę, zatrzymując się przy krzyżach, aby poprosić o wstawiennictwo Świętego Jurija w pieśniach rytualnych - bogaty plon, dobrą pogodę, dobre zdrowie, szczęście i dobre samopoczucie. Miejscową osobliwością tego święta jest tradycyjne rondo nowożeńców, którzy w ciągu roku zawarli małżeństwo (małżeństwo). Autentyczny rytuał z Okhonovo był pierwszym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego w regionie grodzieńskim, wpisanym na Listę Państwowych Wartości Historycznych i Kulturowych Białorusi.

Informacje kontaktowe: 8 (029) 9341585, wieś Okonowo GUK "Centrum kultury i sztuki ludowej w dzielnicy Dyatłowo"

18 мая

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ЗЕЦЕЛЬСКI ФЭСТ»
(г. Дятлово)

Уникальное событие для любителей праздников: юных горожан, их родителей, бабушек и дедушек - фестиваль семейного отдыха «Зецельскі фэст» состоится в г. Дятлово. Фестиваль умения, мастерства, взаимопонимания и радости. В течении дня участников фестиваля ожидает насыщенная культурно – развлекательная программа. Для всех семей будут работать интерактивные площадки: «Туристическая», «Мастер – самоделкин», «Творческая», «Мама, папа – я весёлая семья». Жителей и гостей города ждёт на лучшее семейное селфи. На любой площадке семьи будут принимать участие от младшего поколения до старшего.
На протяжения всего дня будут  работать аттракционы и торговые точки.

Контактная информация: 8(01563)21148,  ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества», эл. адрес: ckdyatlovo@yandex.ru

May 18

FESTIVAL FESTIVAL "ZETSELSKI FEST" ( Dyatlovo)

A unique event for fans of holidays: young townspeople, their parents, grandmothers and grandfathers - the festival of family recreation "Zecelsky Festival" will be held in the town of Dyatlovo. Festival of skill, skill, mutual understanding and joy. During the day, the participants of the festival expect a rich cultural and entertainment program. For all families will be interactive sites: "Tourist", "Master - Samodelkin", "Creative", "Mom, Dad - I am a cheerful family." The residents and guests of the city are waiting for the best family self.
At any site, families will take part from the younger generation to the older one.
During the whole day, there will be attractions and trade outlets.

Contact information: 8 (01563) 21148, GUK "Dyatlovo district center of culture and folk art", e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

18 maja

FESTIWAL FESTIWALOWY "ZETSELSKI FEST" ( Dyatlovo)

Wyjątkowe wydarzenie dla miłośników wakacji: młodych obywateli, ich rodziców i dziadków - rodzin festiwalu „Zetselskі Fest” odbędzie się w Diatłowo. Festiwal umiejętności, umiejętności, wzajemnego zrozumienia i radości. W ciągu dnia uczestnicy festiwalu oczekują bogatego programu kulturalnego i rozrywkowego. Dla wszystkich rodzin będzie uruchomić interaktywną platformę, „Podróże”, „Master - Samodelkin”, „kreatywnych”, „Mamo, tato - jestem rodzinnej zabawy.” Mieszkańcy i goście miasta czekają na najlepsze rodzinne ja.
Na każdej stronie rodziny będą brać udział od młodszego pokolenia do starszego.
Przez cały dzień będą dostępne atrakcje i punkty handlowe.

Informacje kontaktowe: 8 (01563) 21148, GUK "Centrum kultury i sztuki ludowej w dzielnicy Dyatłowo"

25 мая

Праздник  Животновода ( Аг. Крутиловичи)

Открытое акционерное общество «Гранит-Агро» славится своим  производством в отрасли  откорма  и  выращивания свиней. В агрогородке Крутиловичи  состоится  праздник, который  соберёт  всех любителей мяса и мясной продукции. Основой    праздника является пропаганда престижности животноводческих профессий. Животноводов по праву чтят как опору страны: неустанным трудом этих людей создается народное богатство. Особым моментом праздника станет награждение лучших и добросовестных тружеников свиноводческого комплекса. У гостей и жителей агрогородка будет  возможность поучаствовать в конкурсах, мастер-классе по приготовлению шашлыка  и изготовление свинки-сувенира  сделанную  из подручного материала.
В программе праздника: театрализованное открытие праздника, чествование ветеранов и передовиков свиноводческого комплекса, большая концертная программа, игровые программы для детей и взрослых, спортивные соревнования по футболу, работа детских аттракционов, батутов, попкорн, сладкая вата , праздничная дискотека

Контактная информация: 8(01563)21148,  ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»: эл.адрес: dyatlovo-rmcnt@tut.by

 25 maja  

Święto Hodowcy Zwierząt ( Ag. Krutilovichi)

Otwarta spółka akcyjna Granit-Agro słynie z produkcji w zakresie tuczu i uprawy świń. W agroturystycznym mieście Krutilovichi odbędzie się uroczystość, która zgromadzi wszystkich miłośników mięsa i produktów mięsnych. Podstawą tego święta jest promocja prestiżu zawodów związanych z hodowlą bydła. Hodowcy słusznie uhonorowany jako wsparcie Kraj: niestrudzona praca tych ludzi tworzyć bogactwo narodowe. Szczególnym momentem wakacji będzie przyznanie najlepszych i sumiennych pracowników kompleksu hodowli trzody chlewnej. Goście i mieszkańcy agromiasteczko będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach, klasę mistrzowską na gotowanie kebab i produkcji surówki pamiątkę wykonaną z materiału pod ręką.
Program festiwalu: teatralny otwarcie uroczystości, święto weteranów wszystkim farmy świń, dużym programem koncertowym, programów gier dla dzieci i dorosłych, zawody sportowe w piłce nożnej, pracy atrakcji dla dzieci, trampolina, popcorn, wata cukrowa, świąteczny disco

Kontakt: 8 (01563) 21148, GUK "Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowej": e-mail: dyatlovo-rmcnt@tut.by

May 25 

Feast of the Animal Breeder  (Ag. Krutilovichi)

Open Joint-Stock Company Granit-Agro is famous for its production in the field of fattening and growing pigs. In the agrotouring town of Krutilovichi there will be a celebration that will bring together all lovers of meat and meat products. The basis of the holiday is the promotion of the prestige of cattle-breeding professions. Livestock breeders are rightly revered as the backbone of the country: the untiring work of these people creates people's wealth. A special moment of the holiday will be the awarding of the best and conscientious workers of the pig-breeding complex. Guests and residents of the agro-town will have the opportunity to participate in contests, a master class on cooking shish kebab and making a piggy souvenir made from improvised material.
In the program of the holiday: the theatrical opening of the holiday, the celebration of veterans and advanced workers of the pig-breeding complex, a large concert program, game programs for children and adults, sports competitions in football, the work of children's attractions, trampolines, popcorn, sweet cotton candy, festive disco

Contact information: 8 (01563) 21148, GUK "Dyatlovo district center of culture and folk art": el.address: dyatlovo-rmcnt@tut.by

15 июня

ФЕСТИВАЛЬ-КАРНАВАЛ РОСТОВЫХ КУКОЛ И КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ «СОВЕРШЕННЫЙ МИР СКАЗКИ»
“PERFECT WORLD OF FAIRY TALES (г. Дятлово)

Персонажи из известных сказок, а также любимые мультяшки  станут главными героями праздника.
Гостей Фестиваля ожидает торжественное шествие кукол, костюмированное шоу, конкурсная и концертная программы, тематические игровые, спортивные и интерактивные площадки, занимательные игры, а также конкурсы, соревнования, рассчитанные на всех членов семьи, анимационные площадки, выступления детских коллективов, творческая лаборатория по изготовлению ростовых кукол и множество сюрпризов

Контактная информация: 8(044)7989167, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества», эл. адрес: ckdyatlovo@yandex.ru

June the 15th

FESTIWAL - KARNAWAŁ LETNICH SZTUCZNYCH I TEATRÓW SZPITALNYCH "DOSKONAŁY ŚWIAT FAIRY TALE"
  "PERFECT WORLD OF FAIRY TALES" (Dyatlovo)

Characters from famous fairy tales, as well as favorite cartoons will become the protagonists of the holiday.
Guests of the Festival will be greeted by a solemn procession of puppets, costumed shows, competitive and concert programs, thematic gaming, sports and interactive venues, entertaining games, as well as contests, competitions designed for all family members, animation sites, performances of children's groups, creative laboratory for the production of growth dolls and a lot of surprises
Contact information: 8 (044) 7989167, GUK "Dyatlovo district center of culture and folk art", e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

15 czerwca

FESTIWAL - KARNAWAŁ LETNICH SZTUCZNYCH I TEATRÓW SZPITALNYCH "DOSKONAŁY ŚWIAT FAIRY TALE"
 "PERFECT WORLD OF FAIRY TALES" (Dyatlovo)

Postacie ze słynnych bajek, a także ulubione komiksy staną się bohaterami tego święta.
Goście Festiwalu zostaną przywitani uroczystą procesją kukiełek, pokazów kostiumów, programów konkursowych i koncertowych, gier tematycznych, obiektów sportowych i interaktywnych, gier rozrywkowych, a także konkursów, konkursów przeznaczonych dla wszystkich członków rodziny, stron animacji, występów grup dziecięcych, kreatywnego laboratorium do produkcji wzrostu lalki i wiele niespodzianek

Informacje kontaktowe:  8 (044) 7989167, GUK "Centrum kultury i sztuki ludowej w dzielnicy Dyatłowo"

23 июня 

ПРАЗДНИК КОСАРЕЙ  (аг. Вензовец)

Праздник косарей – яркое и увлекательное мероприятие лета, азартное и красочное состязание. Гостей ждёт встреча с мастерами косьбы и знатоками народных традиций, зажигательный концерт  с участием лучших коллективов любительского творчества Дятловского района.
Участники мероприятия получат ценные советы, касающиеся подготовки и выбора инструментов, приёмов косьбы и правил удачного сенокоса. На празднике можно будет приобрести сувенир на память от народных умельцев и продукцию Вензовецкого лесничества, поучаствовать в дегустации блюд и весёлых конкурсах. Праздник косарей – это незабываемое мероприятие яркого лета!

Контактная информация: 8(029)3253816,  отдел культуры и досуга «Вензовецкий Дом культуры» ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»,  эл.адрес: dyatlovo-rmcnt@tut.by

June 23

CASARIAN HOLIDAY (ar. Venzovets)

Holiday mowers - a bright and exciting event of the summer, gambling and colorful competition. Guests are met with masters of mowing and connoisseurs of folk traditions, an incendiary concert with the participation of the best collectives of amateur creativity in the Diatlov district.
The participants of the event will receive valuable advice regarding preparation and selection of tools, mowing techniques and rules for successful haymaking. At the holiday you can buy souvenirs from folk craftsmen and products from the Venzovets Forestry, take part in tasting dishes and fun contests. Feast of mowers is an unforgettable event of bright summer!

Contact information: 8 (029) 3253816, department of culture and leisure "Venzovetsky House of Culture" GUK "Dyatlovo district center of culture and folk art", e-mail: dyatlovo-rmcnt@tut.by

23 czerwca

CASARIAN HOLIDAY (ar. Venzovets)

Kosiarki świąteczne - jasne i ekscytujące wydarzenie lata, hazardu i kolorowej rywalizacji. Goście spotykają się z mistrzami kosiarek i koneserów ludowych tradycji, zapalającym koncertem z udziałem najlepszych kolektywów amatorskiej kreatywności w dzielnicy Diatlov.
Uczestnicy wydarzenia otrzymają cenne porady dotyczące przygotowania i doboru narzędzi, technik koszenia oraz zasad udanego sianokosowania. W święta można kupić pamiątki od rzemieślników ludowych i produktów z leśnictwa Venzovets, wziąć udział w degustacji potraw i zabawnych konkursów. Święto kosiarzy to niezapomniane wydarzenie jasnego lata!

Informacje kontaktowe: 8 (029) 3253816, Departament Kultury i Wypoczynku "Venzovetsky House of Culture" GUK "Dyatlovo centrum kultury i sztuki ludowej"

3 июля 

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА «ВЯНОК ТВОРЧАСЦІ НАРОДНАЙ» (г. Дятлово)

Районный фестиваль фольклора «Вянок творчасці народнай» вновь соберет в Дятлово всех любителей фольклора.  Мероприятие проводится с целью возрождения, сохранения и популяризации ценностей традиционной культуры, приобщения детей и молодежи к историко-культурному наследию Дятловского района. В фестивале примут участие фольклорные коллективы, ансамбли песни, солисты, дуэты, трио, любительские объединения клубных учреждений Дятловского района. В программе праздника будут проводиться мастер-классы по бытовым танцам местного региона.

Контактная информация: 8(01563) 22171, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества», эл.адрес: dyatlovo-rmcnt@tut.by

3 July

THE FOLKLORE REGIONAL FESTIVAL "VYANOK CREATIVE PEOPLE"  (Dyatlovo)

The regional festival of folklore "Vyanca creativea nationala" will again gather in Dyatlovo all lovers of folklore. The event is held with the aim of reviving, preserving and popularizing the values ​​of traditional culture, involving children and youth in the historical and cultural heritage of the Diatlov district. Folklore collectives, song ensembles, soloists, duets, trio, amateur associations of club institutions of the Diatlov district will take part in the festival. In the program of the festival master classes on everyday dances of the local region will be held.

Contact information: 8 (01563) 22171, GUK "Dyatlovo district center of culture and folk art", e-mail: dyatlovo-rmcnt@tut.by

3 lipca

REGIONALNY FESTIWAL FOLKLORU "VYANOK KREATYWNI LUDZIE" (Dyatlovo)

Regionalny festiwal folkloru "Vyanca creativea nationala" ponownie zgromadzi w Dyatłowo wszystkich miłośników folkloru. Impreza odbywa się w celu ożywienia, zachowania i promowania wartości kultury tradycyjnej, zapoznanie dzieci i młodzieży z historycznego i kulturowego dziedzictwa dzielnicy Diatłowo. Na festiwalu znajdą się zespoły ludowe, zespoły piosence solistów, duety, tria, amatorskie stowarzyszenia klubów dzielnicowych Diatłowo. W programie festiwalu odbędą się kursy mistrzowskie na temat tańców codziennych w regionie.

Informacje kontaktowe:  8 (01563) 22171, GUK "Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowej",

28 июля

ПРАЗДНИК МЁДА (аг. Раклевичи)

Накануне Медового Спаса в аг. Раклевичи состоится праздник меда. Жители и гости агрогородка смогут полакомиться румяными блинами с ароматным мёдом, принять участие в веселых «медовых» соревнованиях, приобрести мед и изделия народных мастеров, насладиться выступлениями лучших исполнителей и коллективов любительского творчества Дятловского района. В рамках мероприятия состоится эстафета с участием команд КСУП и организаций Дятловского района. На праздник с ароматом мёда приглашаются гурманы всех возрастов.

Контактная информация: 8(01563)60629, культуры и досуга «Раклевичский Дом культуры» ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества», эл. адрес: dyatlovo-rmcnt@tut.by

July 28

Honey HOLIDAY (ar. Raklevichi)

On the eve of the Honey Spa in Ag. Ralcevici will be a holiday of honey. Residents and guests of the agro-town will be able to eat ruddy pancakes with aromatic honey, take part in cheerful "honey" competitions, purchase honey and products of folk artists, enjoy performances of the best performers and amateur art groups of the Diatlov district. As part of the event, a relay race will take place with the participation of the teams of the SEC and the organizations of the Diatlov district. On a holiday with the aroma of honey, gourmets of all ages are invited.

Contact information: 8 (01563) 60629, culture and leisure "Raklevichi House of Culture" GUK "Dyatlovo district center of culture and folk art",
e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

28 lipca

HONEY HOLIDAY ar. Raklevichi

W przeddzień Honey Spa w Ag. Ralcevici będzie świętem miodu. Mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć agro rumiany naleśniki z aromatycznym miodem, wziąć udział w konkursie, „miód” zdarzenie, aby kupić miód i wyroby twórców ludowych, podziwiać występy najlepszych artystów i amatorów twórczości zespołów powiatowych Diatłowo. W ramach wydarzenia odbędzie się wyścig sztafetowy z udziałem zespołów SEC i organizacji okręgu Diatlov. W święto z aromatem miodu zaprasza się smakoszy w każdym wieku.

Informacje kontaktowe:  8 (01563) 60629, Kultura i rozrywka „Raklevichsky Dom Kultury” GUK „Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowej”

25 августа


ПРАЗДНИК КАРАВАЯ (аг. Дворец) 

В аг. Дворец состоится праздник, посвящённый одному из самых популярных продуктов в мире, – каравая. Всех любителей полезного кулинарного изделия ждёт  множество увлекательных конкурсов и игр. В программе: шествие народного духового  оркестра, чествование лучших хлеборобов жатвы 2019 года, конкурс на лучший каравай среди предприятий Дятловского района, конкурс-дегустация на лучшую домашнюю выпечку среди жителей агрогородка, дефиле юных моделей, забег в вечерних платьях, мини – матч по футболу. На протяжении праздника будут работать торговые ряды, детская игровая площадка, аттракционы. Мероприятие запомнится гостям и участникам ароматом свежей выпечки и настоящим фейерверком ярких впечатлений

Контактная информация: 8(029)9202268, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества», эл. адрес:  dyatlovo-rmcnt@tut.by

August 25

HOLIDAY OF KARAVAYA ( ag. Dvorets)

In ar. Dvorets, Dyatlovo region will host a holiday dedicated to one of the most popular products in the world - a loaf. All fans of a useful culinary product are waiting for a lot of exciting competitions and games. In the program: the procession of the national brass band, the celebration of the best harvesters of harvest in 2019, the competition for the best loaf among the enterprises of the Diatlov district, the contest for tasting the best homemade cakes among the inhabitants of the agrotown, defile models, running in evening dresses, mini football match. During the holiday, there will be shopping malls, a children's playground, and attractions. The event will be remembered for guests and participants with the aroma of fresh pastries and real fireworks of bright impressions

Contact information: 8 (029) 9202268, GUK "Dyatlovo district center of culture and folk art", el. address: dyatlovo-rmcnt@tut.by

25 sierpnia

WAKACJE KARAVAYA (ag. Dworzec)

W agromiasteczko Dworzec będzie święto dedykowane do jednego z najpopularniejszych produktów na świecie - bochenek. Wszyscy fani przydatnego produktu kulinarnego czekają na wiele ciekawych konkursów i gier. Program obejmuje pochód orkiestry dętej ludowa, uhonorowanie najlepszych hodowców zboża żniwa w 2019 roku, konkurs na najlepszy bochenek wśród przedsiębiorstw powiat Diatłowo, degustacja konkurs na najlepsze domowe wypieki wśród mieszkańców na agromiasteczko, parada młodych modeli, bieganie w sukniach wieczorowych, mini - mecz piłki nożnej. Podczas wakacji będą centra handlowe, plac zabaw dla dzieci i atrakcje. Impreza zostanie zapamiętany dla gości i uczestników aromatem świeżego pieczywa i prawdziwych fajerwerków żywych odczuć

Kontakt: 8 (029) 9202268, GUK "Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowej," el. adres: dyatlovo-rmcnt@tut.by